Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onderhavige algemene voorwaarden betreffende een bezoek aan Medoc Beauty Clinic, behandelingen en arrangementen aangeboden door Medoc Beauty Clinic, met maatschappelijke zetel te 8970 Poperinge.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn steeds vrij te raadplegen op de website of steeds vrij verkrijgbaar op eerste verzoek aan de receptie van Medoc Beauty Clinic.

1.3 Indien geoordeeld zou worden dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niet afdwingbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de andere clausules en bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

1.4 Het zich niet beroepen door Medoc Beauty Clinic op een bepaling voorzien in de Algemene Voorwaarden kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking naar de toekomst toe.

1.5 Bij aanvaarding van de Algemene Voorwaarden verbindt de klant zich er toe om zich te gedragen naar en overeenkomstig de huisregels van Medoc Beauty Clinic. De huisregels zijn beschikbaar aan de receptie en op de website van Medoc Beauty Clinic. Indien de klant de huisregels niet respecteert dan geeft dit Medoc Beauty Clinic het recht om de klant de toegang tot Medoc Beauty Clinic te ontzeggen.

Medoc Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om de huisregels zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Artikel 2. Reservatie behandelingen en/of arrangementen

2.1 Reservatie: Een reservatie van een behandeling of arrangement is enkel geldig na het maken van de afspraak via telefoon of via de website, na het ontvangen van een bevestigingsmail van Medoc Beauty Clinic en na de registratie van een betaling. De reservering van een behandeling of arrangement is pas finaal bevestigd wanneer er een betaling wordt geregistreerd. Deze betaling bedraagt het totale bedrag van de behandelingskost voor het wellnesscomplex of een deel van het bedrag indien het gaat over een behandeling in de clinic. Dit bedrag dient te worden betaald via online banking, of overschrijving. Mocht je enkel een bezoek willen brengen aan het saunagedeelte zonder behandeling of arrangement dan gelden dezelfde voorwaarden.

2.2 Annulering van een gereserveerde behandeling en/of arrangement is enkel per e-mail mogelijk. Bij tijdige annulering wordt de gereserveerde behandeling en/of arrangement niet terugbetaald maar, behoudens de hierna genoemde uitzondering omgeboekt naar een latere datum binnen het lopende jaar na datum van aankoop van de gereserveerde behandeling en/of arrangement.

Bij laattijdige annulering van een behandeling en/of arrangement minder dan 48 uur voorafgaand aan de geplande behandeling en/of arrangement is de klant verplicht het volledige bedrag van de behandelingskost te betalen en kan de gereserveerde behandeling en/of het arrangement in geen enkel geval omgeboekt worden naar een latere datum.

Bij ziekte zal hierop een uitzondering gemaakt worden, mits er een doktersattest doorgestuurd wordt via mail. Dit attest is enkel geldig op persoonlijke naam en telt slechts voor de zieke zelf. 

Wij kunnen niet tegemoet komen in omstandigheden waardoor de klant te laat is op de afspraak (vb File, autopech, familiale omstandigheden, enz…)

Bij laattijdige aankomst op de gemaakte afspraak zal het volledige tarief van de behandeling worden aangerekend, doch zal enkel de resterende tijd van de afspraak worden benut.

Een cadeaubon van Medoc Beauty Clinic is één jaar geldig na de opmaakdatum en kan in geen enkel geval worden terugbetaald.

2.3 Verplichte melding: bij een reservering is de klant verplicht om alle allergieën, ziektes of ongemakken mee te delen.

2.4 Arrangementen zijn een samengesteld pakket en kunnen niet aangepast worden.

2.5 Niet-naleving van het huisreglement heeft verwijdering uit Medoc Beauty Clinic tot gevolg, na volledige betaling en zonder terugbetaling.

Artikel 3. Persoonlijke gegevens / Privacy

3.1 De verwerking van gegevens valt onder de toepassing van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Als verwerker van gegevens overeenkomstig voornoemde wet dient te worden beschouwd : Medoc Beauty Clinic.

3.2 Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de klant uitdrukkelijk de toestemming aan Medoc Beauty Clinic om zijn persoonlijke gegevens te verwerken voor de uitvoering van rechten en verplichtingen verbonden aan de reservatie.

3.3 Door aanvaarding van onderhavige Algemene Voorwaarden, geeft de klant uitdrukkelijk de toestemming aan Medoc Beauty Clinic om zijn gegevens te verwerken in een interne databank, teneinde marktstudies uit te kunnen voeren, de klant te informeren omtrent nieuwe producten, faciliteiten, diensten en informatie – en promotiecampagnes te laten plaatsvinden door Medoc Beauty Clinic.

3.4 De klant heeft ten allen tijde het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in zijn persoonlijke gegevens waarover Medoc Beauty Clinic beschikt, en heeft het recht deze kosteloos te wijzigen. De klant heeft het recht om zich kosteloos tegen de verwerking van zijn gegevens – met het oog op marketingdoeleinden- te verzetten.

3.5 Wijzigingen in de persoonlijke situatie van de klant (adreswijzigingen, wijzigingen bankrekeningnummer, etc.) dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan de receptie van Medoc Beauty Clinic per e-mail : info@medocbeauty.be. Deze wijzigingen zijn persoonlijk en kunnen nooit in naam van derden gebeuren.

3.6 Medoc Beauty Clinic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of vergissingen opgenomen in de persoonsgegevens van de klant.

3.7 Medoc Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om de gegevens van de klanten te verwerken en aan te wenden indien noodzakelijk voor:

• De nakoming door Medoc Beauty Clinic van een verplichting waaraan men onderworpen is krachtens een wet, decreet of ordonnantie

• De vervulling van een taak van openbaar belang of de uitoefening van het openbaar gezag, opgedragen aan Medoc Beauty Clinic

• De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Medoc Beauty Clinic

Artikel 4. Varia

4.1 De door Medoc Beauty Clinic gebruikte tarieven zijn inclusief B.T.W.. Medoc Beauty Clinic heeft het recht om de tarieven ten allen tijde te wijzigen. Tariefwijzigingen treden in werking vanaf vermelde datum en zijn raadpleegbaar via de website of aan de receptie van Medoc Beauty Clinic.

4.2 Ons saunacomplex wordt alleen verhuurd voor 1, 2, 3 of 4 personen vanaf 18 jaar. -Vanaf 14 jaar wordt het enkel toegestaan onder begeleiding van de ouder van het kind. Jongere kinderen worden niet toegelaten!

4.3 Medoc Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens bepaalde dagen, vooraf meegedeeld aan het cliënteel via de algemene website en aan de receptie. Medoc Beauty Clinic maakt tevens voorbehoud om haar openingsuren tijdelijk of permanent te wijzigen. Sluitingsdagen of wijzigingen in de openingsuren worden steeds voorafgaandelijk aangekondigd via de receptie of website van Medoc Beauty Clinic.

4.4 Medoc Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om het complex geheel of gedeeltelijk exclusief ter beschikking te stellen aan organisatoren van evenementen met exclusieve toegang voor de gasten van het evenement. Mededelingen omtrent het plaatsvinden van evenementen met exclusieve toegang worden gecommuniceerd via de website of receptie van Medoc Beauty Clinic.

4.5 Medoc Beauty Clinic behoudt zich het recht voor om haar faciliteiten geheel of gedeeltelijk te sluiten ten einde herstellings- of onderhoudswerken te kunnen uitvoeren. De niet-beschikbaarheid van faciliteiten van Medoc Beauty Clinic wegens de uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken is geen aanleiding in hoofde van Medoc Beauty Clinic tot het verschuldigd zijn van enige vergoeding of compensatie t.o.v. haar klanten.

4.6 VERBODEN te roken zowel binnen als buiten!

4.7 Verboden om eigen drank en eten mee te brengen. U krijgt steeds flessenwater, vers geperst fruitsap en diverse frisdranken. -er is een honesty bar voor alcoholische dranken. Prijslijst is aanwezig. Achteraf kan dit worden bijbetaald aan de receptie.

4.8 Alle aanwezige producten van o.a. Moroccanoil & Montale kan u gebruiken tijdens uw bezoek maar zijn niet om mee te nemen. -haardroger, stijltang en borstels zijn aanwezig.

Artikel 5. Klachten

Klachten aangaande de faciliteiten van Medoc Beauty Clinic dienen binnen de 48 uur schriftelijk of via email te worden gemeld aan Medoc Beauty Clinic. Bij het verstrijken van voornoemde termijn worden de faciliteiten van Medoc Beauty Clinic geacht in overeenstemming te zijn met datgene waartoe Medoc Beauty Clinic zich verbonden heeft en met de verwachtingen daaromtrent van de klant.

Artikel 6. Overmacht

Medoc Beauty Clinic kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens de niet-nakoming van haar verplichtingen, indien deze niet-nakoming te wijten is aan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van Medoc Beauty Clinic tot stand zijn gekomen en waarvan de gevolgen ondanks het nemen van alle mogelijke voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Elke klant maakt op eigen risico gebruik van de faciliteiten van Medoc Beauty Clinic. Medoc Beauty Clinic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen die plaatsvinden op haar terreinen bij het gebruik maken door de klant van de aangeboden faciliteiten.

7.2 Medoc Beauty Clinic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van en/of beschadigingen aan persoonlijke goederen die eigendom zijn van de klant.

7.3 Medoc Beauty Clinic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke letsels veroorzaakt door derden of andere leden tijdens het gebruik door de klant van de door Medoc Beauty Clinic aangeboden faciliteiten.